گنبدهای دوپوسته میان تهی

گنبدهای دوپوسته میان تهی
در این وضعیت آهیانه و خود تا  ناحیه شکرگاه یعنی زاویه ۵/۲۲ درجه نسبت به سطح افقی کاملاً به هم پیوسته اند و از  این قسمت به بعد دوپوسته تدریجاً از هم فاصله می گیرند و جدا از هم کار می کنند . گنبد مسجد جامع اردستان ( ۵۵۵ هجری ) یکی از قدیمیترین گنبدهای دوپوسته پیوسته میان  تهی است . بسیاری از گنبدهای قرن هشتم هجری را نیز به این صورت ساخته اند . یک  نمونه خوب ، گنبد سیدرکن الدین یزد است که در ساخت آن از ناحیه شکرگاه تا تیزه گنبد  هیچ گونه پیوندی بین دوپوسته دیده نمی شود . اما در کرمان اکثراً بین دوپوسته  صندوقه شده است .

برای صندوقه کردن چهار تا آجر را به صورت عمودی کنار هم  می گذارند و روی آنها با آجر دیگری می پوشانند این صندوقه ها را در چند جا بین خود  و آهیانه ایجاد می کنند . در این حالت گنبد از لحاظ افزیر مثل گنبد دوپوسته پیوسته  است فقط سبک تر اجرا شده است . در واقع فضاهای خالی بین صندوقه ها از بار اضافه  گنبد می کاهد .

در گنبد مسجد جامع یزد از شکرگاه تا تیزه دیوارکهائی به  صورت چند دایره متحدالمرکز روی آهیانه سوار کرده و خود را روی آن تکیه داده اند . اصطلاحا ً به این نوع ساخت کنوبندی گویند ( این دیوارکها حدود یک تا ۵/۱ آجر است .  )

در گنبد سلطانیه بر خلاف مسجد جامع یزد که پس از ساختن آهیانه دیوارک ها  را ساختند همزمان با سـاختن آهیانه دنـده هائی در قـسمت های مـختلف آن ایـجاد کرده  سپس خود را روی آن بنا داشته اند .

در گنبدهای پیوسته میان تهی اکر بین خود  و آهیانه از ناحیه شکرگاه به بعد هیچ اتصالی نباشد چفد گنبد داخلی معمولاً خاگی و  چفد گنبد بیرونی شبدری خواهد بود .

گنبدهای  دوپوسته کاملا از هم گسسته یا گسیخت
در چنین ترکیبی خود و آهیانه کاملاً از هم جدا هستند . از نمونه های اجرای  خوب ، گنبد حضرت رضا ( ع ) و گنبد مسجد امام اصفهان است . در هر یک از این بناها  خود و آهیانه فاصله نسبتاً زیادی از همدیگر دارند در این گنبدها برای نگه داشتن خود  روی آن سوار شود این دیوارکها به نام خشخاشی معروف است . در اصفهان اصطلاح پرده را  به کار می برند . هر دو پره مقابل را به هم وصل کرده و در آخر کار همه را در مرکز  مهر می کنند . تا از نظر تقسیم بارها و نیروهای وارد بر گنبد دوپوسته با هم کار  کنند و در مجموع گنبد یک پارچه شود .

اگر یک پَره در جائی قرار گیرد که  مانعی برای ایجاد روزن در همان نقطه باشد به جای یک پره دو پره کوچکتر در دو طرف  روزن قرار می گیرد . تعداد خشخاشی ها معمولاً ۸ تا است . در حد فاصل بین خـود و  آهـیانه یک گردن قـرار می گـیرد که در صـورت فـاصله زیاد این گردن گریو نامیده می  شود . گریو مخروطی ناقص نزدیک به استوانه است . در حالتی که دو پوشش به هم نزدیک  باشند این گردن به صورت یک دیسک درمی آید که به آن اربانه گویند . اربانه یک گریو  کوتاه است . خود به دو طریق روی گریو قرار می گیرد : ۱ـ صورتی از اجرا که پاکار قوس  مستقیماً به صورت خط قائم کمی پائین کشیده می شود و بعد سوار گریو می گردد که به آن (( شلال )) گویند . مثل گنبد حضرت رضا ( ع ) ۲ـ صورتی دیگر که دنباله خود از پاکار  به طرف داخل متمایل و بعد سوار گریو می شود که آن را آوگون نامند به این شکل خود  نیز آوگون نامند به این شکل خود نیز آوگونه گویند . مثل مسجد امام اصفهان با مدرسه  چهارباغ اصفهان که آوگون روی گریو است . از نمونه های گنبد آوگون دار روی اربانه ،  گنبد سلطان بخت آغا در اصفهان است .

گریو یا اربانه بطوریکه قبلاً گفته شد  مخروط ناقص نزدیک به استوانه است بطوریکه اگر شاقول را روی بزرگترین قطر گنبد  بگیرند پائین شاقول مماس با پائین ترین نقطه در پای گریو خواهد بود . به این ترتیب  تا حدود زیادی جلوی رانش و

 

گلدسته سازیگنبد سازیگنبد سازی در تهرانگلدسته سازی در تهرانساخت گنبدقیمت گنبد و گلدستهگنبد سبکگنبد استیلگنبد طلاییقیمت گنبد مسجدگنبد و گلدسته سازی–انواع گنبدروش ساخت گنبدقیمت گنبد و گلدسته مسجدقیمت گنبد و گلدستهقیمت کاشی سنتی کاشی مساجد کاشیکاری مساجد کاشی محراب

گنبد سازیگلدسته سازیگنبد سازی در تهرانگنبد سبکگلدسته سازی در تهرانگنبد فلزیروکش گنبد